Phấn đấu không để nợ thuế có khả năng thu vượt quá 5% tổng thu

Đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, năm 2023, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế; các sở, ban, ngành là thành viên ban chỉ đạo thu hồi nợ dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa đã tích cực phối hợp trong công tác thu nợ. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu thu nợ thuế chưa đảm bảo chỉ tiêu đã được giao.

Để tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế, ngày 24/1/2024, Cục Thuế Khánh Hòa đã ban hành công văn số 638/CTKHH-QLN giao chỉ tiêu thu nợ, xử lý nợ và triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế năm 2024.

Cục Thuế Khánh Hòa giao chỉ tiêu thu nợ thuế ngay từ đầu năm

Công chức thuế tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính thuế cho người dân. Ảnh: TL

Cụ thể, Cục Thuế Khánh Hòa đặt mục tiêu tổng số tiền thuế nợ (không bao gồm nợ đã xử lý và tiền thuế đang chờ điều chỉnh) đến thời điểm ngày 31/12/2024 không vượt quá 8% so với tổng số thực thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024 hoặc tổng số nợ thuế, phí đến thời điểm ngày 31/12/2024 không vượt quá 5% tổng số thực thu vào NSNN trong năm. Đồng thời, phấn đấu thu 80% các khoản tiền thuế nợ có khả năng thu tại thời điểm ngày 31/12/2023.

Đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, tính đến ngày 31/12/2023, tiền thuế nợ trên địa bàn toàn tỉnh (không bao gồm nợ đã xử lý và tiền thuế nợ đang chờ điều chỉnh) là 1.408 tỷ đồng, tăng 143 tỷ đồng so với cuối năm 2022 (tăng 11,3%). Tỷ lệ tổng nợ trên tổng thu toàn tỉnh năm 2023 là 9,1% (so với chỉ tiêu được giao là không vượt quá 8%).

Lãnh đạo Cục Thuế Khánh Hòa yêu cầu, các đơn vị trực thuộc giải quyết dứt điểm các khoản tiền thuế đang chờ điều chỉnh, các khoản tiền thuế nợ đang xử lý mà cơ quan thuế đã tiếp nhận hồ sơ và đang trong thời gian thực hiện các thủ tục còn tồn đọng tại thời điểm ngày 31/12/2023.

Cùng đó, Cục Thuế Khánh Hòa yêu cầu, căn cứ các chỉ tiêu đã giao, các phòng quản lý thu, các chi cục thuế giao chỉ tiêu thu nợ thuế, xử lý nợ và tiền thuế nợ năm 2024 cho từng đội thuế, từng bộ phận, từng công chức liên quan; gắn trách nhiệm của từng công chức quản lý với từng nhiệm vụ thu nợ, xử lý nợ cụ thể.

Thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế để thu nợ

Để công tác quản lý nợ đạt mục tiêu đề ra trong năm 2024, Cục Thuế Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 7/2/2018 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ Tài chính về công tác thu hồi nợ thuế, các công văn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh và của cục thuế triển khai về công tác quản lý nợ, thu hồi nợ thuế.

Đồng thời rà soát, phân loại nợ thuế, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình nợ thuế theo đúng hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ ban hành kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-TCT ngày 20/7/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc đối chiếu nợ thuế, chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế, đảm bảo dữ liệu chính xác tạo thuận lợi cho các khâu tự động hóa công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Cục Thuế Khánh Hòa giao chỉ tiêu thu nợ thuế ngay từ đầu năm
Công chức thuế rà soát doanh nghiệp còn nợ thuế, đề ra các giải pháp thu nợ phù hợp với từng trường hợp nợ thuế. Ảnh: V. Học

Cùng đó, Cục Thuế Khánh Hòa chỉ đạo bộ phận quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, thanh tra - kiểm tra, quản lý các khoản thu từ đất và thu khác, đội thuế xã/phường phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nợ và cưỡng chế các trường hợp nợ thuế thuộc phạm vi quản lý.

Trong quá trình thu nợ gặp khó khăn, các chi cục thuế cần báo cáo UBND các cấp chỉ đạo cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế trong việc thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế để thu hồi nợ đọng thuế.

Cục Thuế Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các biện pháp đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Người đứng đầu các đơn vị phải phân công kiểm soát chặt chẽ và trực tiếp chỉ đạo sát sao việc áp dụng đầy đủ, kịp thời các biện pháp cưỡng chế theo quy định để thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN.

Song song với đó, các đơn vị tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người nộp thuế (NNT) thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo đúng quy định của pháp luật, nộp đầy đủ, kịp thời các khoản phải nộp vào NSNN. Thông tin để NNT biết về các biện pháp cưỡng chế nhằm thu hồi các khoản nợ thông qua sự tự giác nộp thuế của NNT.

Đối với việc đôn đốc và cưỡng chế nợ, Cục Thuế Khánh Hòa yêu cầu đối với NNT có tiền thuế nợ dưới 90 ngày, thực hiện các biện pháp (gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử, thông báo nợ, mời làm việc, …), nhằm đôn đốc NNT nộp tiền thuế vào NSNN, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh.

Đối với NNT có khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày hoặc khoản tiền thuế nợ thuộc trường hợp phải cưỡng chế, áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN. Trường hợp quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà NNT chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào NSNN thì phải kịp thời chuyển sang áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp, đúng quy định.

Rà soát các trường hợp chưa thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên; biện pháp thu tiền, tài sản khác của NNT do tổ chức, cá nhân khác đang giữ để thực hiện các thủ tục xác minh thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Đồng thời, rà soát các trường hợp đang cưỡng chế chưa ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật để thực hiện thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo hướng dẫn tại công văn số 5495/CTKHH-QLN ngày 28/11/2022 của cục thuế.

Cục Thuế Khánh Hòa yêu cầu trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, các đơn vị phải có công văn về việc cung cấp thông tin (theo mẫu số 01-1/CC ban hành tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ) gửi các tổ chức tín dụng. Trường hợp sau 3 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức tín dụng nhận được văn bản yêu cầu cung cấp thông tin mà cơ quan thuế chưa nhận được thông tin do tổ chức tín dụng cung cấp thì cơ quan thuế căn cứ vào thông tin về tài khoản của NNT tại cơ sở dữ liệu quản lý thuế hoặc dữ liệu của tổ chức, cá nhân có liên quan để ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản.

Đối với các trường hợp NNT không hoạt động tại địa điểm kinh doanh đã đăng ký thì thực hiện đồng thời các biện pháp cưỡng chế phù hợp theo quy định của pháp luật, thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của NNT./.