Cục Thuế Phú Yên thu ngân sách nội địa đạt gần 87% dự toán pháp lệnh

Cục Thuế Phú Yên phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch dự toán giao. Ảnh: CT

Báo cáo của Cục Thuế Phú Yên cho thấy, các khoản thu đạt tiến độ dự toán tỉnh giao (83% trở lên) gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 111,9%; thu từ khu vực công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 94%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 154,4%; thu lệ phí trước bạ đạt 132,3%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 158%; thu từ hoạt động xổ số đạt 94,5%; thu tiền cấp khai thác khoáng sản đạt 104%; thu hồi vốn và lợi nhuận sau thuế đạt 972,4%; thu khác đạt 137,6%; thu từ quỹ đất công và hoa lợi khác 102,3%.

Các khoản thu chưa đạt tiến độ dự toán tỉnh giao gồm: thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 63%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 66,8%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 57,6%; thu phí lệ phí đạt 76%; thu tiền thuê đất đạt 38,9%; thu tiền sử dụng đất đạt 45,2%.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, trong 2 tháng cuối năm, Cục trưởng Cục Thuế Phú Yên Phạm Hoài Trung đã đề nghị các phòng/chi cục thuế tập trung nguồn lực, nhân lực rà soát, nắm chắc nguồn thu phát sinh trên địa bàn, chủ động phối hợp trong công tác thu với các cơ quan có liên quan khai thác các nguồn thu có tiềm năng, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, triển khai đầy đủ các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch dự toán giao./.