Cụ thể, đối với vốn trong nước (không bao gồm vốn TPCP) chưa giao gồm có Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 52,035 tỷ đồng; Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam là 5,936 tỷ đồng. Đây là vốn từ nguồn thu sử dụng đất đang trình Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng.

Vốn TPCP gồm 1.603,885 tỷ đồng của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT). Đây là số vốn còn lại chưa phân bổ của Bộ GTVT trên tổng kế hoạch vốn TPCP năm 2018 được giao là 4.190 tỷ đồng. Bộ GTVT chưa đăng ký nhu cầu sử dụng ngay trong năm 2018 do vượt quá khả năng giải ngân vốn của các dự án trong năm, và đề nghị giao trong kế hoạch năm 2019.

Ngoài ra số vốn 113,695 tỷ đồng của tỉnh Điện Biên do không có nhu cầu sử dụng. 363 tỷ đồng của tỉnh Quảng Nam do đã giao hết kế hoạch trung hạn từ năm 2017.

Bên cạnh đó, dự án của các bộ, ngành, địa phương chưa có quyết định đầu tư là: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 270 tỷ đồng; tỉnh Đồng Nai 4.500 tỷ đồng, tỉnh Tiền Giang 504 tỷ đồng; thành phố Hải Phòng 720 tỷ đồng.

Vốn nước ngoài gồm 5.229,583 tỷ đồng Bộ GTVT đề nghị phân bổ giảm so với số vốn đã đăng ký, do không cân đối đủ vốn đối ứng tương ứng; 820 tỷ đồng chưa đủ thủ tục đầu tư; 1.382,01 tỷ đồng của các địa phương do hạn mức trung hạn giai đoạn 2016-2020 các dự án địa phương đề nghị đã hết nên chưa thể giao được kế hoạch năm 2018.

Vụ Đầu tư cho biết thêm, đối với số vốn Thủ tướng Chính phủ chưa giao kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thu hồi 15.564,144 tỷ đồng về ngân sách trong số vốn bố trí chưa đúng quy định của các bộ, ngành địa phương. Đồng thời, đề xuất phương án điều chuyển số vốn này cho các dự án quan trọng, cấp bách còn thiếu trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2018 theo quy định.

Tổng số kế hoạch chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 được Quốc hội giao là 399.700 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN (bao gồm vốn TPCP) đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 384.135,856 tỷ đồng, đạt 96,12% so với tổng dự toán quốc hội giao (384.181,306 tỷ đồng/399.700 tỷ đồng)./.

Phúc Nguyên