Hỏi: Cử tri Quảng Nam đề nghị có chính sách miễn, giảm các loại phí đối với các loại phương tiện vận tải không lưu thông được do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Trả lời: Tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ, quy định: “Xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên” thuộc đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ trong thời gian tạm dừng lưu hành.

Tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 70/2021/TT-BTC quy định: “Các trường hợp nêu tại khoản 2 Điều này không chịu phí nếu có đủ hồ sơ đáp ứng các quy định tại Điều 9 Thông tư này. Trường hợp xe ô tô đó đã được nộp phí sử dụng đường bộ, chủ phương tiện sẽ được trả lại số phí đã nộp (áp dụng cho xe ô tô bị hủy hoại; bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe không tiếp tục lưu hành), hoặc được trừ vào số phí phải nộp của kỳ sau (áp dụng đối với xe ô tô vẫn tiếp tục được lưu hành) tương ứng với thời gian không sử dụng đường bộ”.

Theo quy định trên, xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên (bao gồm cả tạm dừng lưu hành do dịch Covid-19) thuộc diện không chịu phí sử dụng đường bộ trong thời gian tạm dừng lưu hành nếu có đủ hồ sơ đáp ứng quy định tại Điều 9 Thông tư số 70/2021/TT-BTC.

Về việc miễn, giảm phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội chủ trương giảm phí, lệ phí đến hết tháng 6/2022.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định giảm 37 khoản phí, lệ phí, trong đó có các khoản phí trong lĩnh vực giao thông vận tải như: phí sử dụng đường bộ (giảm từ 10% - 30%), phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt (giảm 50%)... nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thời gian giảm phí, lệ phí áp dụng đến hết ngày 30/6/2022.