Sửa đổi nội quy Kỳ họp: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Quốc hội Sửa đổi nội quy kỳ họp Quốc hội: Khắc phục tình trạng phát biểu trùng lắp, lãng phí thời gian

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện, dự thảo nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội gồm 3 chương, 58 điều.

Sau quá trình thảo luận, lấy ý kiến, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉnh lý quy định tại Khoản 2 Điều 3 dự thảo Nội quy kỳ họp về việc vắng mặt vì lý do bất khả kháng, do thực hiện các nhiệm vụ khác trong kỳ họp theo quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội để bảo đảm chặt chẽ. Đồng thời, trong thời gian tới, UBTVQH sẽ chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội nghiên cứu, bổ sung vào app của Quốc hội chức năng báo cáo trực tuyến việc vắng mặt của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp, phiên họp Quốc hội để thuận tiện cho đại biểu trong việc báo cáo.

Đại biểu

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp vào sáng 15/11.

Trong quá trình góp ý, một số ý kiến đề nghị quy định rõ và bảo đảm thời hạn gửi tài liệu kỳ họp đến đại biểu Quốc hội để có đủ thời gian nghiên cứu thấu đáo, kỹ lưỡng, có ý kiến sâu sắc, chất lượng; bổ sung chế tài xử lý đối với việc chậm gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội; quy định việc gửi tài liệu chậm là nội dung để xem xét khi lấy phiếu tín nhiệm.

Giải trình nội dung này, UBTVQH cho biết việc gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội phải bảo đảm thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 97 của Luật Tổ chức Quốc hội. Việc phân loại thời hạn gửi tài liệu như ý kiến đại biểu Quốc hội sẽ được tiếp tục nghiên cứu, đề xuất khi sửa đổi Luật. Thời gian qua, UBTVQH, Văn phòng Quốc hội cũng thường xuyên đôn đốc việc gửi tài liệu, đồng thời, từ kỳ họp này đã thực hiện công bố công khai danh sách các cơ quan chậm gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội. Đây cũng là một trong những cơ sở để Quốc hội xem xét, đánh giá việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Trong thời gian tới, UBTVQH sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội nghiên cứu, đề xuất biện pháp cụ thể để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc gửi tài liệu đúng thời hạn đến đại biểu Quốc hội, khắc phục hạn chế, tồn tại nêu trên.

Cũng liên quan đến việc cung cấp tài liệu, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về việc cung cấp tài liệu tham khảo cho đại biểu Quốc hội. Một số ý kiến đề nghị bỏ quy định tại khoản 6 (quy định trường hợp đại biểu Quốc hội nhận được thông tin xấu, độc về những nội dung đang được xem xét, quyết định tại kỳ họp thì có trách nhiệm thông báo với trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và Tổng Thư ký Quốc hội để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Quốc hội), vì nội dung này không phải là tài liệu phục vụ kỳ họp Quốc hội, nội hàm của thông tin xấu, độc không rõ nghĩa, khó thực hiện.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 như sau: “Đại biểu Quốc hội có thể đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội cung cấp thông tin, tài liệu khác liên quan đến nội dung kỳ họp Quốc hội”. Đồng thời, bỏ quy định tại Khoản 6 về trình tự xử lý thông tin xấu, độc mà đại biểu Quốc hội nhận được trong kỳ họp vì không có đặc thù cần quy định trình tự xử lý riêng; vấn đề này (nếu có) sẽ được xử lý như đối với thông tin xấu, độc nói chung.