TT

Ngày làm việc chính thức thứ 3 của Đại hội XIII.

Đầu giờ chiều, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Sau đó, các đại biểu về thảo luận tại Đoàn.

Theo Chương trình làm việc, từ chiều ngày 28/1 đến sáng 29/1, các đại biểu sẽ nghiên cứu về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành, nghiên cứu danh sách ứng cử, đề cử và các hồ sơ nhân sự Ban Chấp hành khoá XIII.

Chiều 29/1, các đại biểu sẽ nghe báo cáo về tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử. Ngày 31/1, Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, kết quả dự kiến được công bố vào chiều 31/1. Sau khi bầu xong Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Đảng.

VDH

Dương An - Đức Minh