Giá trị phát hành theo mệnh giá 105 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Dabaco đạt 10.022 tỷ đồng doanh thu, tăng 39,6% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế gấp 4,6 lần cùng kỳ, lên 1.400 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020 đạt 1.243 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn 1.498 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 418 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Kết thúc quý I/2021 Dabaco cũng đạt 2.474 tỷ đồng doanh thu, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 4,7% lên mức 365 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DBC hiện có giá 61.400 đồng/ cổ phiếu./.

Hồng Quyên