Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất gộp dòng của các mã HS 10 chữ số có thuế suất bằng nhau của một số mặt hàng tại Biểu thuế xuất khẩu.

Đề xuất gộp dòng các mã HS 10 chữ số có thuế bằng nhau tại Biểu thuế xuất khẩu
Ảnh minh họa

Hiện hành, mặt hàng “Kẽm chưa gia công, dạng thỏi” thuộc nhóm 79.01 (mã số 7901.11.00.10, 7901.12.00.10, 7901.20.00.10) và mặt hàng “Thiếc chưa gia công, dạng thỏi” thuộc nhóm 80.01 (mã số 8001.10.00.10 và 8002.20.00.10) được trình bày theo nhóm 10 số tại Biểu thuế xuất khẩu.

Thuế suất thuế xuất khẩu của các mặt hàng này quy định tại Nghị định số 26/2023/NĐ-CP đều là 10%.

Kết quả rà soát của cơ quan hải quan cho thấy, hiện nay không có tiêu chí cụ thể về dạng thỏi như mô tả theo hình vuông hay chữ nhật hoặc kích thước, khối lượng (chú giải chi tiết HS cũng không có tiêu chí phân biệt) nên cơ quan hải quan không đủ cơ sở phân loại vào nhóm dạng thỏi hay nhóm hình dạng khác.

Bộ Tài chính thấy rằng, việc quy định mã số HS 10 chữ số có thuế suất bằng nhau là không cần thiết và gây phức tạp biểu thuế.

Để đơn giản hóa Biểu thuế, đảm bảo thực hiện mục tiêu tại Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 là “đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp”, Bộ Tài chính đề xuất gộp dòng của các mã HS 10 chữ số có thuế suất bằng nhau của mặt hàng: “Kẽm chưa gia công dạng thỏi” và “Kẽm dạng khác”; mặt hàng “Thiếc chưa gia công dạng thỏi” và “Thiếc dạng khác”, để tạo thuận lợi cho cơ quan hải quan trong trong quá trình kiểm tra tên hàng, mã số, mức thuế của doanh nghiệp.

Việc gộp dòng này không thay đổi về thuế suất và không ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước./.