Theo Tổng cục Hải quan, khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã quy định về hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định thuộc đối tượng miễn thuế. Ngoài ra, khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cũng quy định rất rõ về khu phi thuế quan.

Ngoài ra, khoản 5 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế của Chính phủ quy định quan hệ trao đổi hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải là khu phi thuế quan, là quan hệ xuất nhập khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, đối chiếu với các quy định trên, quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất (đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu) với bên ngoài là quan hệ xuất nhập khẩu.

Trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp do doanh nghiệp tạm xuất, tái nhập để thực hiện hợp đồng thuê mượn không phải để phục vụ thi công công trình của doanh nghiệp ở nước ngoài; không phải máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm xuất tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định thì không thuộc đối tượng miễn thuế.

Khi xuất khẩu doanh nghiệp phải nộp thuế xuất khẩu (nếu có), khi nhập khẩu phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan đề nghị công ty nghiên cứu quy định nêu trên và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn chi tiết./.