Nợ thuế đã giảm nhưng công tác thu hồi vẫn đang gặp khó

Để thực hiện hiệu quả công tác thu hồi, xử lý nợ thuế năm 2021, Tổng cục Thuế đã xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến từng cục thuế, giao tổng số tiền thuế nợ không vượt quá 5% so với tổng số thực thu ngân sách năm 2021; thu tối thiểu 80% các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2020 chuyển sang; phấn đấu đến 31/12/2021 hoàn thành việc xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội....

cục-thuế-quảng-bình.jpg
Công chức thuế Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa - Minh Hóa (Quảng Bình) rà soát doanh nghiệp nợ đọng và đề ra các giải pháp thu. Ảnh: Anh Dũng

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 30/6/2021, tổng số tiền nợ thuế ngành Thuế quản lý là 115.983 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý (đang trình cấp có thẩm quyền xóa nợ, miễn giảm, gia hạn, nộp dần tiền thuế) và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 30/6/2021 là 105.315 tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ.

Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu là 80.037 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ, gồm: các khoản nợ thuế, phí là 38.982 tỷ đồng, tăng 26,4% so với cùng kỳ; các khoản nợ liên quan đến đất là 21.063 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ; tiền phạt và tiền chậm nộp phát sinh của nợ có khả năng thu (tính 0,03%/ngày trên số thuế chậm nộp) là 19.992 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ.

Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (của người nộp thuế (NNT) đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) là 25.278 tỷ đồng, giảm 47,8% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho rằng, mặc dù tổng nợ thuế giảm so với cùng kỳ, song việc thu hồi nợ thuế toàn ngành đang triển khai thực hiện gặp khá nhiều khó khăn trong 6 tháng đầu năm 2021, do nhiều tác động khách quan, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm nợ thuế

Để kéo giảm tỷ lệ nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu năm 2021, Tổng cục Thuế chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng NNT nợ thuế, lập danh sách các doanh nghiệp (DN), cá nhân nợ thuế theo từng nhóm nợ, nguyên nhân nợ, đặc biệt tập trung phân loại những NNT bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và NNT không bị ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng nợ thuế để có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho NNT và áp dụng các biện pháp xử lý nợ phù hợp đối với từng nhóm nợ, khoản nợ, từng đối tượng nợ thuế, đảm bảo công bằng trong việc chấp hành pháp luật thuế…

Đồng thời, thực hiện kiên quyết các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế hoặc phải chuyển sang biện pháp tiếp theo để thu hồi kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước (NSNN). Thực hiện công khai thông tin NNT chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo viết, báo hình trung ương và địa phương, website ngành Thuế) theo đúng quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ, nợ thuế không thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Hàng tháng, cục thuế lập danh sách và công khai thông tin NNT nợ thuế trên địa bàn quản lý.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Thuế cũng đã phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của cơ quan thuế đối với 62.666 NNT chây ỳ, nợ thuế không nộp tiền thuế đúng hạn với tổng số tiền thuế nợ là 67.620 tỷ đồng. Công tác này sẽ được thực hiện thường xuyên hơn nữa trong 6 tháng cuối năm 2021, nhằm đôn đốc NNT còn nợ thuế thực hiện nộp đầy đủ tiền thuế nợ vào NSNN.

Cùng với đó, toàn ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xử lý nợ đọng thuế, trực tiếp chỉ đạo xử lý nợ đọng đối với các DN nợ lớn. Hàng tháng đánh giá tình hình thực hiện đôn đốc và thông báo bổ sung những trường hợp nợ mới phát sinh, nợ thuế tăng cao để cục thuế tổ chức đôn đốc thu kịp thời vào NSNN. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của cơ quan thuế các cấp và NNT trong việc xử lý nợ đọng thuế.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm hiện đại hóa công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, rà soát nâng cấp các báo cáo nợ thuế để đáp ứng yêu cầu quản lý; nâng cấp ứng dụng để khai thác các báo cáo nợ theo ngày; tạo thông báo nợ thuế và quyết định cưỡng chế nợ tự động trên hệ thống quản lý thuế tập trung và gửi NNT bằng phương thức điện tử, chữ ký số, đồng thời theo dõi giám sát tình hình thực hiện của NNT.../.


Văn Tuấn