Cụ thể, tại kỳ điều chỉnh giá lần này, giá xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 21.679 đồng/lít (giảm 992 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); thấp hơn xăng RON95-III 1.025 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 22.704 đồng/lít (giảm 1.083 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Giá xăng RON95-III giảm hơn 1.000 đồng/lít
Giá xăng RON95-III giảm hơn 1.000 đồng/lít. Ảnh: Hải Anh

Cùng với giá xăng, các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm khá mạnh.

Theo đó, giá dầu diesel 0.05S có giá bán không cao hơn 23.213 đồng/lít (giảm 1.588 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu hỏa giá bán không cao hơn 23.562 đồng/lít (giảm 1.078 đồng/lít). Dầu mazut 180CST 3.5S giá bán không cao hơn 13.953đồng/kg (giảm 832 đồng/kg).

Tại kỳ điều chỉnh này, Liên Bộ Công thương - Tài chính, thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước trích lập 250 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước trích lập 200 đồng/lít), dầu diesel ở mức 700 đồng/lít (kỳ trước trích lập 300 đồng/lít); dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước không trích lập), dầu mazut ở mức 500 đồng/kg (kỳ trước trích lập 300 đồng/kg).

Theo Liên Bộ Công thương - Tài chính, giá xăng dầu giảm có nguyên nhân giá trên thị trường thế giới (từ ngày 21/11/2022 - 1/11/2022) nhìn chung là giảm.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/11/2022 và kỳ điều hành ngày 1/12/2022 là: 89,324 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 6,217 USD/thùng, tương đương giảm 6,51% so với kỳ trước); 93,965 USD/thùng xăng RON95 (giảm 7,235 USD/thùng, tương đương giảm 7,15% so với kỳ trước); 115,686 USD/thùng dầu hỏa (giảm 8,788 USD/thùng, tương đương giảm 7,06% so với kỳ trước); 117,690USD/thùng dầu diesel (giảm 14,763 USD/thùng, tương đương giảm 11,15% so với kỳ trước); 391,780 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 37,006 USD/thùng, tương đương 8,63% so với kỳ trước).