Mức thu lệ phí cụ thể như sau:

Chuyển từ Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) là 15.000 đồng/thẻ CCCD.

Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu là 25.000 đồng/thẻ CCCD.

Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam là 35.000 đồng/thẻ CCCD.

Kể từ ngày 1/1/2022 trở đi, mức thu lệ phí CCCD gắn chíp thực hiện theo Thông tư 59/2019/TT-BTC./.

Đức Minh