Theo đó, lãnh đạo thành phố không đi công tác quá 2 lần trong một năm (trừ trường hợp có nhu cầu hoặc do công việc thật cần thiết). Mỗi đoàn đi không quá 10 người, không quá 10 ngày và không quá 3 nước. Không bố trí 2 lãnh đạo chủ chốt cùng tham gia một đoàn đi công tác nước ngoài. Không được tham gia các đoàn đi nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức và đài thọ hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh.

Các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã phải xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động đối ngoại hàng năm (nếu có) thông qua Sở Ngoại vụ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, trong đó có mục riêng về kinh phí đi công tác nước ngoài. Kế hoạch công tác đối ngoại hàng năm phải cụ thể, chi tiết, bảo đảm bám sát đúng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế của các cơ quan, đơn vị.

Các đoàn đi công tác nước ngoài không nằm trong kế hoạch phải được cân nhắc, xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định. Không cử đoàn đi giao lưu, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài không thiết thực bằng kinh phí ngân sách nhà nước.

Đối với các đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác, các chương trình đào tạo, các dự án, đề tài phải có đề cương nghiên cứu chi tiết và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

Các đoàn đi công tác nước ngoài có đề án nêu rõ mục đích, yêu cầu chuyến đi, đối tác đón, nội dung, chương trình làm việc cụ thể. Cần trao đổi với cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước đến để tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn ra và thống nhất quản lý, tránh trùng lắp với các đoàn đã đi trước đó. Các đoàn đi công tác nước ngoài phải bảo đảm đúng quy định pháp luật của nước sở tại. Cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài không được mang theo tài liệu mật của Đảng, Nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị không được tổ chức các chuyến tham quan, du lịch nước ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức bằng kinh phí ngân sách nhà nước.

Trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc chuyến công tác nước ngoài, trưởng đoàn phải có báo cáo kết quả chuyến đi gửi Sở Ngoại vụ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm, nội dung, đối tác làm việc, nội dung làm việc cụ thể trong từng ngày, đánh giá kết quả đạt được và khả năng vận dụng, áp dụng cho cơ quan, đơn vị, địa phương, các hạn chế cần rút kinh nghiệm.../.

H.C