Hải quan Bình Dương

Cán bộ Hải quan Bình Dương triển khai máy soi container, góp phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. Ảnh: Hải Anh

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, Cục Hải quan Bình Dương đã tiến hành đo thời gian thông quan/giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) năm 2019 và đạt kết quả khả quan, thể hiện sự nỗ lực cải cách hành chính của đơn vị.

Để triển khai thực hiện, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), giám sát quá trình đo thời gian thông quan/giải phóng hàng hóa XNK tại các chi cục hải quan trực thuộc nhằm đảm bảo tính khách quan của dữ liệu thu thập được.

Cụ thể, từ ngày 7/10/2019 đến hết ngày 12/10/2019, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện đo thời gian thông quan/giải phóng hàng hóa trên tất cả loại hình tờ khai tại các chi cục. Kết quả, đối với tờ khai xuất khẩu thời gian trung bình là 01:17:00 và tờ khai nhập khẩu là 14: 40:45 giờ.

Kết quả nêu trên so với chỉ tiêu về thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới được đề ra tại Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1614/QĐ-BTC ngày 19/7/2016 của Bộ Tài chính thì thời gian thông quan đối với hàng xuất khẩu là dưới 36 giờ và dưới 41 giờ đối với hàng nhập khẩu.

Năm 2020, để tiếp tục rút ngắn thời gian thông quan/giải phóng hàng hóa, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Bình Dương vẫn sẽ liên tục theo dõi, phân tích, đánh giá thời gian trung bình làm thủ tục hải quan tại các khâu nghiệp vụ để kịp thời có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay đảm bảo việc thông quan/giải phóng hàng được nhanh chóng hơn, góp phần cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa trong lĩnh vực hải quan./.

Ngọc Linh