Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng kiểm tra quy trình khai báo trên nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: Bùi Hồng.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng kiểm tra quy trình khai báo trên nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: Bùi Hồng.

Theo đó, trong Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Tổng cục Hải quan bổ sung nhiệm vụ triển khai nền tảng kết nối cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh và phân công các đơn vị thực hiện.

Về nhiệm vụ, căn cứ yêu cầu thực tiễn quản lý và các văn bản pháp lý, Hải quan Việt Nam nghiên cứu, đề xuất việc phối hợp với hải quan các nước trong việc xây dựng và triển khai nền tảng kết nối cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh.

Cụ thể là nghiên cứu xây dựng mô hình tổng thể về mặt nghiệp vụ kết nối, xây dựng quy trình nghiệp vụ, cơ sở pháp lý phục vụ triển khai nền tảng kết nối cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh; nghiên cứu, đề xuất việc triển khai thí điểm nền tảng kết nối cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh tại các cục hải quan có đủ điều kiện, trước mắt tập trung nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh với Trung Quốc tại Lạng Sơn; nghiên cứu, báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ về chủ trương tăng cường hợp tác với Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ. Trong đó lựa chọn 1 cặp cảng biển lớn của Hoa Kỳ và Việt Nam để thực hiện thí điểm trao đổi thông tin trước...

Về Kế hoạch chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan năm 2023, Tổng cục Hải quan bổ sung nhiệm vụ triển khai nền tảng kết nối cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ cũng sẽ tập trung nghiên cứu xây dựng mô hình tổng thể về mặt nghiệp vụ kết nối, xây dựng quy trình nghiệp vụ, cơ sở pháp lý phục vụ triển khai nền tảng kết nối cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh./.