thuế điện tử

Theo đó, ngày 14/2/2015 (Ngày làm bù): Hệ thống tiếp nhận, xử lý giao dịch như ngày làm việc bình thường.

Từ ngày 15-23/02/2015: Hệ thống tiếp nhận, xử lý các giao dịch nộp thuế điện tử và ghi nhận ngày nộp thuế điện tử bình thường (tương tự như xử lý đối với các giao dịch phát sinh trong ngày nghỉ thứ 7, Chủ nhật).

Từ ngày 24/2/2015: Hệ thống tiếp nhận, xử lý giao dịch như ngày làm việc bình thường./.

Đức Minh