HTDN

Đại biểu Quốc hội nhấn nút thông qua dự án Luật Hỗ trợ DNNVV. Ảnh QH

Không hỗ trợ mặt bằng cho DN FDI, DN có vốn nhà nước

Luật Hỗ trợ DNNVV gồm 4 Chương, 35 Điều. Tiêu chí xác định DNNVV trong Luật gồm có, DNNVV bao gồm DN siêu nhỏ, DN nhỏ và DN vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng 1 trong 2 tiêu chí: Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

Đối tượng thứ hai là DN siêu nhỏ, DN nhỏ và DN vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

Luật quy định một số hỗ trợ chung cho các DNNVV như: Hỗ trợ tiếp cận tín dụng; quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV; hỗ trợ thuế, kế toán; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực…

Đối với việc hỗ trợ mặt bằng sản xuất, căn cứ điều kiện quỹ đất thực tế tại địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho DNNVV phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Căn cứ điều kiện ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho DNNVV tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Thời gian hỗ trợ tối đa là 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng. Việc hỗ trợ giá thuê mặt bằng được thực hiện thông qua việc bù giá cho nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp để giảm giá cho thuê mặt bằng đối với DNNVV. Số tiền bù giá được trừ vào số tiền thuê đất hoặc được hỗ trợ từ ngân sách địa phương. Việc hỗ trợ mặt bằng sản xuất quy định tại Điều này không áp dụng đối với DNNVV có vốn đầu tư nước ngoài, DNNVV có vốn nhà nước.

Luật Hỗ trợ DNNVV có hiệu lực từ 1/1/2018

Đối với hỗ trợ công nghệ, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật và khu làm việc chung, Nhà nước có chính sách hỗ trợ DNNVV nghiên cứu, đổi mới công nghệ, tiếp nhận, cải tiến, hoàn thiện, làm chủ công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ; xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của DN. Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh thành lập hoặc tham gia thành lập theo hình thức đối tác công tư cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

DN và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác được thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung. Cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung được hưởng các hỗ trợ: Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật; miễn, giảm thuế TNDN có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế TNDN.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc hỗ trợ DNNVV gồm: Hỗ trợ không đúng nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về hỗ trợ. Phân biệt đối xử, gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu đối với DNNVV, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ DNNVV. Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin giả mạo, không trung thực liên quan đến hỗ trợ DNNVV. Sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng mục đích đã cam kết.

Để thực hiện các nội dung hỗ trợ, Luật cũng quy định về việc sửa đổi một số điều luật liên quan như sửa đổi một số điều của Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu… Luật Hỗ trợ DNNVV sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

D.A