Trong công văn trả lời UBND tỉnh Hà Tĩnh về báo cáo quyết toán kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2013 của tỉnh, Bộ Tài chính thông báo bổ sung có mục tiêu năm 2014 từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện chế độ bảo hiểm y tế năm 2013 cho các đối tượng trên là hơn 74,6 tỷ đồng.

Về đề nghị kinh phí thực hiện chính sách BHYT cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo và hộ cận nghèo mới thoát nghèo năm 2014 của UBND tỉnh Cà Mau, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính xác định, số kinh phí NSTW hỗ trợ ngân sách địa phương thực hiện chính sách là hơn 24,6 tỷ đồng (đối tượng hộ cận nghèo: 16,486 tỷ đồng, hộ cận nghèo mới thoát nghèo: 8,134 tỷ đồng).

Tuy nhiên, do địa phương mới báo cáo nhu cầu kinh phí, chưa phải số thực chi, vì vậy, Bộ Tài chính tạm ứng từ NSTW cho tỉnh Cà Mau số tiền 17 tỷ đồng (khoảng 70% nhu cầu kinh phí) để thực hiện chính sách.

Bộ Tài chính đề nghị UBND hai tỉnh Hà Tĩnh và Cà Mau rút dự toán số tiền được tạm ứng trên tại KBNN; đồng thời, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tài chính để làm căn cứ bổ sung kinh phí và thu hồi số kinh phí tạm ứng./.

Thảo Miên