Nguồn lao động Việt Nam

Có thể dễ dàng thấy được, số lượng người lạo động tại Việt Nam là rất lớn nhưng chất lượng còn chưa cao./.

Theo TTXVN