Tuy nhiên, do tình trạng quá tải hệ thống hiện tại, các cổ phiếu được chấp thuận niêm yết mới sẽ tạm thời được giao dịch tại HNX.

Media