Theo công văn nhắc nhở cua HSX, thời hạn hoàn thành và công bố BTCT soát xét bán niên 2013 đối với các công ty niêm yết là công ty mẹ hoặc đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc chậm nhất là ngày 29/8/2013. Tuy nhiên, tính đến cuối ngày 3/9/2013, HSX vẫn chưa nhận được BCTC soát xét bán nên của 10 công ty niêm yết bao gồm: BT6, CTI, FDG, HVG, LGL, MTG, SGT, SSI, TDH, VTB.

Trong 10 công ty này, có 7 công ty đã có công văn xin gia hạn và đang chờ ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; còn lại 3 công ty chưa nộp báo cáo mà chưa có thông tin.

Theo căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư 52/2012/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin định kỳ trên thị trường chứng khoán: " ... Thời hạn công bố thông tin BCTC bán niên đã được soát xét không quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính. Trường hợp tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn lớn công ty mẹ của một tố chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc thì thời hạn công bố thông tin về BCTC bán niên hợp nhất hoặc BCTC bán niên tổng hợp đã được soát xét và BCTC bán niên của công ty mẹ hoặc đơn vị kế toán cấp trên là 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính".

Do vậy, HSX đề nghị các công ty nêu trên khẩn trương công bố thông tin BCTC soát xét bán niên 2013 theo đúng quy định kèm công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin.

D.T