an sinh xã hội

Tỉnh Hưng Yên phân loại rõ đối tượng hưởng trợ cấp 3 tháng và 1 tháng. Ảnh: TL minh họa.

Theo đó, tỉnh quyết định hỗ trợ 20.734 người có công với cách mạng trong thời gian 3 tháng với tổng kinh phí 31,1 tỷ đồng; hỗ trợ 44 người có công trong thời gian 1 tháng với kinh phí 22 triệu đồng.

Cùng với đó, UBND tỉnh Hưng Yên cũng quyết định hỗ trợ 42.203 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian 3 tháng với tổng kinh phí 31,6 tỷ đồng; hỗ trợ 33 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian 1 tháng với kinh phí 8,2 triệu đồng.

Đồng thời, tỉnh hỗ trợ 45.764 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội trong 3 tháng với tổng kinh phí 68,6 tỷ đồng; hỗ trợ 164 người trong thời gian 1 tháng với kinh phí 82 triệu đồng./.

Bùi Tư