Cụ thể, trong tháng 9/2013, KBNN đã tổ chức 3 phiên đấu thầu tín phiếu Kho bạc qua NHNN và 4 phiên đấu thầu TPCP qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Kết quả phát hành được: 8.380 tỷ đồng, đạt hơn 101% so với tháng 8 và bằng 161,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Đánh giá tình hình huy động vốn cho NSNN của Bộ Tài chính cho thấy, tình hình thị trường trong tháng 9/2013 không khả quan hơn so với tháng 8/2013. Các thành viên tham gia các phiên đấu thầu với khối lượng đặt thầu thấp, lãi suất đặt thầu tăng dần qua các phiên và chỉ chững lại trong phiên cuối tháng; thành viên đặt thầu tập trung vào kỳ hạn 2 năm và 10 - 15 năm (đối với các công tỷ bảo hiểm nhân thọ). Khối lượng trúng thầu tháng 9 chỉ đạt 49% khối lượng gọi thầu (8.380 tỷ đồng/17.000 tỷ đồng gọi thầu).

Với tình hình thị trường khó khăn, KBNN đã cố gắng điều hành lãi suất chặt chẽ, đảm bảo hài hòa hai mục tiêu huy động vốn cho NSNN và duy trì sự ổn định của thị trường trái phiếu; tranh thủ phát hành trái phiếu dài hạn 10 năm và 15 năm để thu hút nhu cầu đầu tư của các công ty bảo hiểm nhân thọ đồng thời kéo dài thời hạn sử dụng vốn, giãn kế hoạch trả nợ của NSNN.

Tính đến hết tháng 9/2013, KBNN đã phát hành được 144.812 tỷ đồng tín phiếu kho bạc và TPCP, đạt 75% kế hoạch được giao (193.000 tỷ đồng), xấp xỉ 150% so với cùng kỳ năm 2012.

Vũ Luyện