>> SBA được chấp thuận niêm yết bổ sung 8 triệu cổ phiếu

>> Chứng khoán 13/11: 'Hàng nóng' lên xuống chóng mặt

>> OCP, BBC, VC3 thông báo lịch trả cổ tức

* IMT: Cty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh (MCK: IMT) thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2013. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. Nội dung: Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, tổng kết nhiệm kỳ II năm 2007-2012 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III năm 2013 – 2017; Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị công ty về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2012, tổng kết nhiệm kỳ II năm 2007-2012 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ III năm 2013-2017.... Thời gian thực hiện: 30/11/2013. Địa điểm: Nhà khách T78 – số 145 đường Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

* L61: Cty CP Lilama 69-1 (MCK: L61) thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2013. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. Nội dung:Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Hoàng Văn Hoạt.Thời gian thực hiện: 14/12/2013. Địa điểm thực hiện: Cty CP Lilama 69-1.

* SPI: Cty CP Đá Spilít (MCK: SPI) thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2013. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. Nội dung: Xin ý kiến cổ đông thông qua phương án sáp nhập với Cty cổ phần Môi trường Quốc Bảo. Thời gian và địa điểm: Công ty thông báo sau./.

Hồng Quyên