Cuộc bầu cử diễn ra hết sức thành công, tuyệt đối an toàn, đúng quy định của pháp luật
Cuộc bầu cử diễn ra hết sức thành công, tuyệt đối an toàn, đúng quy định của pháp luật
Cuộc bầu cử diễn ra hết sức thành công, tuyệt đối an toàn, đúng quy định của pháp luật

TTXVN