Quốc khánh 2/9 - Dấu mốc đất nước phát triển
Quốc khánh 2/9 - Dấu mốc đất nước phát triển
Quốc khánh 2/9 - Dấu mốc đất nước phát triển

TTXVN