TP Hồ Chí Minh cung ứng đủ thực phẩm khi thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg
TP Hồ Chí Minh cung ứng đủ thực phẩm khi thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

TTXVN