Infographics: Hiện còn 26.324,1 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ