Nền tảng lao động số - một đặc trưng của kinh tế số
Nền tảng lao động số - một đặc trưng của kinh tế số

TTXVN