Infographics: Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 9,27 tỷ USD