Infographics: Tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt 10,86 tỷ USD