Inforgraphics: Cơ quan Thuế đã thực hiện 14,7 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra