Inforgraphics: Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 506,83 tỷ USD trong năm 2022