>> Cổ đông lớn của KHL bị phạt hành chính 50 triệu đồng

>> 2 nhà đầu tư nước ngoài bị xử phạt hành chính 80 triệu đồng

Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) do Cty công bố thông tin không kịp thời đối với: Báo cáo tài chính các Quý I, II, III, IV/2012; Báo cáo tài chính các Quý I, II/2013; Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2011 và năm 2012 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2011 và năm 2012 theo quy định tại Điều 10, các Khoản 1, 2 Điều 7, Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, KHL còn chậm công bố thông tin về cáo tình hình quản trị cty 6 tháng năm 2012, Báo cáo tình hình quản trị cty năm 2011 và năm 2012 theo quy định tại Điều 10, Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 52/2012/TT-BTC,

Mức phạt trên được áp dụng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trước đó, UBCKNN cũng đã ban hành quyết định xử phạt đối với nhà đầu tư của KHL do không thực hiện báo cáo sở hữu theo quy định./.

Hồng Quyên