Kiểm soát chặt chẽ, kịp thời các khoản chi ngân sách

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và của địa phương trong công tác tổ chức thu ngân sách nhà nước (NSNN). Theo đó, đã tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho NSNN; cung cấp thông tin, số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp trên địa bàn.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội: Kiểm soát tốt thu - chi ngân sách nhà nước
KBNN Hà Nội tuân thủ công tác phòng chống dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát các nguồn chi nhanh chóng. Ảnh: H.T

Tính đến hết 30/6/2022, tổng thu NSNN qua KBNN Hà Nội là 179.327 tỷ đồng, đạt 57,5% dự toán, giá trị tuyệt đối bằng 142,8% so với cùng kỳ, trong đó, thu nội địa 165.128 tỷ đồng, đạt 57,2% dự toán.

Với việc kiểm soát nhanh chóng, kịp thời và thanh toán nguồn vốn, KBNN Hà Nội đã đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu, nhiệm vụ chi của các cơ quan trung ương và địa phương đóng trên địa bàn. Đồng thời, KBNN Hà Nội đã thường xuyên tiếp thu, lắng nghe và giải quyết kịp thời các ý kiến phản ánh của khách hàng giao dịch để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ.

Trong công tác kiểm soát chi, KBNN Hà Nội đã kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, đảm bảo trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo đúng nội dung, đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật, nhất là các khoản chi như: chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài. Đồng thời, KBNN kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND thành phố.

Đặc biệt, KBNN Hà Nội đã luôn phối hợp và bám sát các chủ đầu tư, ban quản lý dự án để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Tính đến hết ngày 30/6/2022, số chi NSNN qua KBNN Hà Nội là 50.444 tỷ đồng, đạt 28,7% dự toán giao. Trong đó, chi thường xuyên thanh toán 46.189 tỷ đồng, đạt 37,4% dự toán; chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) giải ngân 11.381 tỷ đồng, đạt 20,4% kế hoạch giao.

Với việc kiểm soát nhanh chóng, kịp thời và thanh toán nguồn vốn, KBNN Hà Nội đã đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu, nhiệm vụ chi của các cơ quan trung ương và địa phương đóng trên địa bàn. Đồng thời, KBNN Hà Nội đã thường xuyên tiếp thu, lắng nghe và giải quyết kịp thời các ý kiến phản ánh của khách hàng giao dịch để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ.

Tăng cường giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến

Báo cáo từ KBNN Hà Nội cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã tham gia các chương trình, đề án của hệ thống KBNN như: triển khai thí điểm thanh toán điện tử với ngân hàng theo mô hình tập trung và quy trình liên thông giữa các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến - Tabmis -thanh toán điện tử với ngân hàng.

Đặc biệt, KBNN Hà Nội đã triển khai thành công chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư qua kho bạc và được KBNN đánh giá là “thần tốc” với gần 9.000 dự án được chuyển đổi, đạt tỷ lệ 100% dự án có kế hoạch vốn năm 2022, kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài, dự án còn dư tạm ứng, kế hoạch vốn ứng trước chưa thu hồi.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội: Kiểm soát tốt thu - chi ngân sách nhà nước
Khách hàng đang thực hiện nộp NSNN qua máy chấp nhận thẻ tại KBNN quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, KBNN Hà Nội cũng tiếp tục triển khai thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị sử dụng NSNN; tăng cường kiểm tra, giám sát việc giao nhận, xử lý hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tại KBNN Hà Nội, số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là gần 800.000 hồ sơ, đặc biệt không có hồ sơ nào bị xử lý chậm, muộn…

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tốt trong 6 tháng đầu năm, nhưng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của KBNN Hà Nội hết sức nặng nề với một khối lượng lớn các công việc cần triển khai và hoàn thiện.

Trong 6 tháng đầu năm, tại KBNN Hà Nội, số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là gần 800.000 hồ sơ, đặc biệt không có hồ sơ nào bị xử lý chậm, muộn…

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Giám đốc KBNN Hà Nội cho biết, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, KBNN Hà Nội tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, duy trì tốt việc giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, KBNN Hà Nội yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc quán triệt công chức trong đơn vị nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ để thực hiện xử lý công việc, kiểm soát thanh toán đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Đặc biệt người đứng đầu KBNN Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các đơn vị KBNN quận, huyện thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ công chức, ý kiến phản ánh của đơn vị khách hàng giao dịch để chủ động kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động./.