KBNN

Công chức KBNN đang thực hiện tổng hợp báo cáo tài chính do các đơn vị gửi đến. Ảnh: H.T

Năm 2020 là năm thứ 2 toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN). Năm 2020, BCTCNN được lập cho năm tài chính 2019.

Báo cáo từ KBNN Hậu Giang cho biết, đơn vị đã hoàn thành lập BCTCNN 2019 trình UBND tỉnh Hậu Giang để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12/2020. Số liệu tổng hợp phân tích BCTCNN tỉnh năm 2019 đã góp phần quan trọng cho lãnh đạo quản lý đánh giá tổng thể bức tranh tài chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Về cơ bản, các thông tin cung cấp từ các đơn vị cho KBNN đảm bảo đúng thời hạn quy định tại Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ về BCTCNN và Thông tư số 133/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập BCTCNN.

So với BCTCNN năm 2018, BCTCNN năm 2019 đã cập nhật, bổ sung được một số nội dung như đã lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo đúng quy định tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP; đã bổ sung số liệu tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hạ tầng nước sạch nông thôn do địa phương quản lý; bổ sung nội dung thuyết minh, giải trình biến động của một số chỉ tiêu quan trọng so với số liệu năm 2018.

Tuy nhiên, theo đánh giá từ KBNN Hậu Giang, BCTCNN 2019 vẫn không tránh khỏi các khó khăn vướng mắc cơ bản cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện. Qua đó, KBNN Hậu Giang đã đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát các hướng dẫn của Bộ Tài chính, rà soát theo dõi, hạch toán kế toán các tài sản là kết cấu hạ tầng theo đúng quy định tại Thông tư số 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi đảm bảo chính xác, đầy đủ; tổ chức đào tạo tập huấn, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên sâu về báo cáo tài chính, BCTCNN; tăng cường truyền thông về mục đích, ý nghĩa, từ đó tranh thủ sự ủng hộ, cũng như sự chia sẻ về các khó khăn, thách thức trong quá trình lập BCTCNN của các cấp lãnh đạo, các ban, ngành, địa phương.

Hiện tại, KBNN Hậu Giang đang thực hiện lập BCTCNN năm 2020. Theo đó, Phòng Kế toán nhà nước - KBNN Hậu Giang đã công bố danh sách 38 đơn vị cấp tỉnh và 35 đơn vị cấp thành phố thuộc đối tượng lập BCTCNN 2020; công bố danh sách cán bộ hỗ trợ nghiệp vụ và hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp địa chỉ khai thác tài liệu hướng dẫn sử dụng trên cổng thông tin điện tử (https://bctcnn.vst.mof.gov.vn); quy định thời hạn gửi BCTCNN; đồng thời lưu ý một số nội dung liên quan đến việc gửi báo cáo cung cấp thông tin năm 2020 đối với UBND xã, ban quản lý dự án./.

Vân Hà