TPCP

Ảnh minh họa

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, tháng 2/2018, hệ thống quản lý trái phiếu (QLTP) phát hành qua KBNN cấp trung ương đã được vận hành và phục vụ công tác quản lý phát hành, thanh toán trái phiếu chính phủ (TPCP), tín phiếu kho bạc (TPKB).

Hệ thống QLTP đã đáp ứng được các yêu cầu như: Quản lý danh mục mã TPCP; quản lý kế hoạch phát hành TPCP (năm và hàng quý); quản lý đấu thầu phát hành TPCP thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; quản lý kết quả đấu thầu TPKB thông qua Ngân hàng Nhà nước; quản lý kết quả trái phiếu phát hành theo phương thức bán lẻ tại trung ương; quản lý thanh toán… Đồng thời, hệ thống cơ bản đáp ứng những nghiệp vụ chính của công tác huy động vốn tại KBNN.

Tuy nhiên, hệ thống QLTP cũng còn tồn tại một số hạn chế như: Các số liệu báo cáo mới ở mức độ tổng hợp dữ liệu, chưa đáp ứng hết yêu cầu phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo KBNN, lãnh đạo Bộ Tài chính; một số mã trái phiếu do thực hiện hoán đổi (năm 2019) đã bị thay đổi quy mô mã, song do hệ thống chưa đáp ứng nghiệp vụ hoán đổi TPCP, nên số liệu trên vẫn chưa được điều chỉnh…

Từ những bất cập này, KBNN cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện tin học hóa các nghiệp vụ đang và sẽ thực hiện như: Hoán đổi, mua lại TPCP; phát hành TPCP hỗ trợ thanh khoản thị trường theo Luật Quản lý nợ công 2017 và Thông tư số 111/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước và bổ sung một số yêu cầu nghiệp vụ về quản lý dữ liệu đấu thầu công cụ nợ.

Vì vậy, việc mở rộng hệ thống QLTP phát hành qua KBNN cấp trung ương là cần thiết để tin học hóa hoàn toàn các nghiệp vụ nêu trên nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý đối với nghiệp vụ phát hành TPCP của KBNN, góp phần quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả.

Theo KBNN, hệ thống quản lý trái phiếu phát hành qua KBNN cấp trung ương sau khi mở rộng sẽ đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ hoán đổi TPCP, mua lại TPCP, phát hành TPCP hỗ trợ thanh khoản và một số yêu cầu nghiệp vụ.

Chức năng hệ thống QLTP được mở rộng theo hướng: Quản lý các hoạt động nghiệp vụ mua lại, hoán đổi TPCP theo các quy định hiện hành (nghiệp vụ mua lại, hoán đổi công cụ nợ thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc phương thức đấu thầu gồm: thông báo mua lại, hoán đổi); quản lý các hợp đồng; quản lý kết quả dự thầu, quản lý và công bố kết quả đấu thầu…

Về thanh toán gốc, lãi TPCP sẽ cho phép điều chỉnh các khoản thanh toán gốc, lãi có điều khoản trả thêm lãi nếu thanh toán vào ngày nghỉ... Bổ sung tính năng cho phép tính toán các chỉ tiêu như kỳ hạn phát hành bình quân hàng năm, kỳ hạn còn lại, lãi suất phát hành bình quân hàng năm, lãi suất bình quân của cả danh mục TPCP, tính toán số liệu về gốc, lãi NSNN phải trả trong các năm tiếp theo theo từng phương thức phát hành, điều chỉnh số liệu theo ngày thực thanh toán.../.

Vân Hà