Kho bạc Nhà nước thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2024 theo kỳ hạn
Ảnh minh họa

Kho bạc Nhà nước cho biết, tổng kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2024 là 400.000 tỷ đồng.

Với kế hoạch đó, Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2024 chi tiết theo từng kỳ hạn như sau: Kỳ hạn 3 năm là 30.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 5 năm là 70.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 7 năm là 15.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 10 năm là 100.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 15 năm là 140.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 20 năm là 20.000 tỷ đồng; và Kỳ hạn 30 năm là 25.000 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước cũng cho biết có thể điều chỉnh khối lượng phát hành kỳ hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sửa dụng vốn của ngân sách nhà nước./.