Ông Nguyễn Thanh Nam - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Tuyên Quang cho biết, năm 2022, KBNN Tuyên Quang đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự điều hành của KBNN về những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách trên địa bàn.

Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang: Đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản nhà nước
Công chức KBNN đang thực hiện đối soát số liệu với đơn vị sử dụng ngân sách. Ảnh: H.T

Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN Tuyên Quang là 2.768 tỷ đồng, đạt 99,4% dự toán được HĐND tỉnh giao năm 2022 và cao hơn so với cùng kỳ năm trước 12%. Tổng chi NSNN năm 2022 đạt 10.821,3 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên 6.920,6 tỷ đồng, đạt 90,9% dự toán được giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 3.900,7 tỷ đồng, đạt 62,5% kế hoạch năm.

Nhấn mạnh về công tác kiểm soát chi NSNN, Giám đốc KBNN Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã thực hiện kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm các khoản chi tiêu thường xuyên, chi đầu tư công bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định. Qua công tác kiểm soát chi, KBNN Tuyên Quang đã từ chối thanh toán 41.568 khoản chi với tổng số tiền 3.817 tỷ đồng.

Trong năm 2023, KBNN Tuyên Quang sẽ tiếp tục chú trọng và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn quy định, nhất là trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, KBNN Tuyên Quang đã thực hiện tốt công tác kế toán, thanh toán, hoàn thành báo cáo tài chính nhà nước năm 2021 được HĐND thông qua tại kỳ họp tháng 12/2022. Quản trị, vận hành hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động KBNN bảo đảm ổn định, thông suốt. Triển khai thành công chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN; thanh toán liên ngân hàng tập trung; thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, quản lý biên chế, lao động; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, quản lý tài chính nội bộ, công tác tuyên truyền và các hoạt động khác tại đơn vị...

Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang: Đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản nhà nước
Công chức KBNN hướng dẫn khách hàng bổ sung những thủ tục còn thiếu trong kiểm soát, chi trả vốn ngân sách. Ảnh: H.T

Tiếp nối những thành công đã đạt được, Giám đốc KBNN Tuyên Quang cho biết, trong năm 2023, đơn vị đã đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu như: phối hợp tốt với cơ quan thuế, hải quan, các ngân hàng thương mại để thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN; triển khai tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đúng quy trình, thời gian quy định; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, đúng quy định; tổ chức thực hiện tốt công tác kế toán, thanh toán, an toàn kho quỹ; chấp hành nghiêm các quy trình nghiệp vụ trong hạch toán kế toán, thanh toán; lập báo cáo tài chính nhà nước và báo cáo quyết toán NSNN năm 2022 đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

KBNN Tuyên Quang đã thực hiện kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm các khoản chi tiêu thường xuyên, chi đầu tư công bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định. Qua công tác kiểm soát chi, KBNN Tuyên Quang đã từ chối thanh toán 41.568 khoản chi với tổng số tiền 3.817 tỷ đồng.

Đặc biệt, KBNN Tuyên Quang sẽ tiếp tục chú trọng và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn quy định, nhất là trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, đơn vị tiếp tục vận hành và khai thác có hiệu quả các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ KBNN và quản lý nội bộ; thực hiện tốt công tác bảo mật an toàn hệ thống thông tin trong giao dịch, nhất là hệ thống thanh toán điện tử kho bạc.

Thực hiện nghiêm các quy định về an ninh, an toàn tiền, tài sản của nhà nước giao cho kho bạc quản lý; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ công chức gắn với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ chức đánh giá, xếp loại công chức và bình xét thi đua khen thưởng kịp thời, đúng quy định; tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kế hoạch kiểm tra nội bộ./.