TCHQ

Liên quan đến việc Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với 2 pho tượng Phật ngọc nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam cho chùa Vĩnh Nghiêm, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 1110/TCHQ-TXNK ngày 20/3/2021 hồi đáp về việc này.

Cụ thể, căn cứ Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định: “Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng”; Điều 3 quy định: “Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này”.

Theo quy định tại Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 31/2013/QH13 và Luật số 71/2014/QH13) quy định 26 nhóm hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, không có quy định hàng nhập khẩu là hạng mục công đức phục vụ việc thờ tự trong công trình tôn giáo thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Do vậy, Tổng cục Hải quan cho hay, không có cơ sở pháp lý để xử lý không thu thuế giá trị gia tăng đối với 2 pho tượng Phật ngọc nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam cho chùa Vĩnh Nghiêm./.

Ngọc Linh