Khuyến cáo người dân cần sử dụng điện “4 đúng”
Khuyến cáo người dân cần sử dụng điện “4 đúng”