a

Hệ số nợ của Kinh Bac City tăng mạnh trong năm 2020

Tổng khối lượng trái phiếu là 15 triệu trái phiếu, mệnh giá 100 nghìn đồng/trái phiếu. Theo đó, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.500 tỷ đồng. Ngày dự kiến phát hành là 24/6/2021.

Trái phiếu được phát hành để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư; tăng quy mô vốn hoạt động hoặc cơ cấu lại vốn của chính doanh nghiệp.

Theo quy định pháp luật hiện nay, doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu.

Về việc này, công ty cho biết đã thanh toán đầy đủ các khoản gốc và lãi trong các năm 2018, 2019 và 2020.

Về tình hình tài chính trong 3 năm qua, vốn chủ sở hữu các năm từ 2018 đến 2020 lần lượt là 9.837 tỷ, 10.381 tỷ và 10.653 tỷ đồng.

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu giảm trong năm 2019 nhưng sau đó tăng mạnh trong năm 2020, cụ thể năm 2018 là 0,72, năm 2019 là 0,58 và năm 2020 là 1,23%.

Dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu năm 2018 là 0,16, năm 2019 là 0,13 và năm 2020 là 0,18.

Lợi nhuận sau thuế trong 3 năm qua lần lượt là 809 tỷ, 1.041 tỷ và 320 tỷ đồng.

Chí Tín