Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Kịp thời cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Khám chữa bệnh cho người dân tại Quảng Nam

Với nhiều điểm mới quan trọng như: bổ sung 1 số nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, tăng mức hưởng bảo hiểm y tế với một số nhóm đối tượng; tăng cường vai trò, trách nhiệm của bộ, ngành, cơ sở KCB trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế.

Để kịp thời triển khai Nghị định số 75, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện cấp thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 75, trong đó chuyển đổi mã mức hưởng bảo hiểm y tế cho người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc; người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình. Đồng thời, bổ sung mã đối tượng và mã mức hưởng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế đối với người tham gia bảo hiểm y tế mới được quy định tại Nghị định số 75 và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh chủ động phối hợp với đơn vị quản lý đối tượng rà soát, lập danh sách và cấp thẻ bảo hiểm y tế của các đối tượng được bổ sung tại Nghị định số 75.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đồng thời thuộc nhiều đối tượng khác nhau, bảo hiểm xã hội các tỉnh rà soát, đối chiếu dữ liệu đang quản lý với các trường hợp có tên trong hồ sơ đổi mức hưởng và danh sách đối tượng đổi thẻ mới. Nếu thẻ bảo hiểm y tế cũ cấp theo đối tượng khác có mức hưởng thấp hơn so với quy định mới, thì theo mức hưởng cao nhất.

Về thủ tục KCB bảo hiểm y tế, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 75 như sau: Người tham gia bảo hiểm y tế khi KCB phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc căn cước công dân. Trường hợp xuất trình thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2.

Nghị định 75 bổ sung thêm 3 nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi: người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc; người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình; người dân đang thường trú tại các xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng.