Đó là một trong những quy định tại Thông tư số 149/2013/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư này quy định cụ thể các mức thu lệ phí và phí quản lý an toàn thực phẩm; Mức thu phí kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các khoản thu phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu phí được trích 90% tổng số tiền về phí thực thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí như: chi trả các khoản tiền lương, khoản phụ cấp, bồi dưỡng; vật tư văn phòng, điện thoại, điện, nước, công tác phí, công vụ phí; sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị ...

Số tiền phí được để lại 90% trang trải chi phí cho việc thu phí sau khi quyết toán đúng chế độ quy định, nếu chưa chi hết trong năm được phép chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

Tổng số tiền phí thực thu được, sau khi trừ số tiền được trích theo tỷ lệ quy định, số còn lại 10% cơ quan thu phí phải nộp vào ngân sách nhà nước theo Mục lục Ngân sách nhà nước hiện hành.

Thông tư cũng quy định cơ quan thu lệ phí nộp 100% tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Mục lục Ngân sách nhà nước hiện hành.

Trường hợp phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Số tiền phí thu được là doanh thu của tổ chức, cá nhân thu phí; tổ chức, cá nhân thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành của nhà nước trên kết quả thu phí.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2013./.

Nội dung Thông tư số 149/2013/TT-BTC xem tại đây.

Tài Tâm