Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp với UBND thành phố Hà Nội hồi tháng 4.

Tại thông báo này, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý UBND thành phố Hà Nội tiến hành sáp nhập 05 xí nghiệp môi trường đô thị thuộc các huyện vào Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường đô thị Hà Nội và thực hiện cổ phần hóa công ty này trong năm 2014.

Đồng ý việc sáp nhập bộ phận Công viên tuổi trẻ thuộc Công ty TNHH 1 thành viên Đầu tư và Dịch vụ tuổi trẻ Hà Nội vào Công ty TNHH 1 thành viên Công viên cây xanh Hà Nội. Sau đó, thực hiện giải thể hoặc phá sản Công ty TNHH 1 thành viên Đầu tư và Dịch vụ tuổi trẻ Hà Nội.

Về đề nghị được giữ lại số tiền thu được từ bán phần vốn nhà nước khi cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp: UBND thành phố Hà Nội thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp cần thiết bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp nhà nước, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Tài chính lập phương án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thông báo nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015. Do kết quả sắp xếp, cổ phần hóa gần đây hạn chế nên số lượng doanh nghiệp phải sắp xếp, cổ phần hóa đến hết năm 2015 còn nhiều, UBND thành phố Hà Nội cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc. Trường hợp vượt thẩm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về việc thành phố xin tiếp tục nghiên cứu mô hình đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước: UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về giải quyết chế độ cho lao động dôi dư trong quá trình thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc địa bàn, nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì thành phố trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Đối với việc chỉ định thầu lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và tổ chức tài chính trung gian bán đấu giá cổ phần lần đầu đối với các gói thầu có giá trị dưới 3 tỷ đồng, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã quy định cụ thể tại Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Bộ Tài chính sớm ban hành thông tư hướng dẫn để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện.

Đối với kiến nghị của UBND thành phố Hà Nội về xác định giá trị góp vốn liên doanh, liên kết, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố thực hiện quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Trường hợp cần thiết, có thể chuyển giao vốn liên doanh, liên kết cho đơn vị khác quản lý./.

Hoàng Lâm