y tế

Bộ Tài chính sẽ ban hành thông tư sau khi Bộ Y tế quy định định mức kinh tế kỹ thuật đối với hoạt động kiểm dịch y tế. Ảnh: TL.

Theo cử tri Hà Tĩnh, việc điều chỉnh này nhằm phù hợp với điều kiện thực tế theo hướng tăng mức giá tối đa dịch vụ này, nhất là đối với thu phí kiểm dịch đường thủy.

Theo Bộ Tài chính, dịch vụ kiểm dịch y tế thuộc nhóm dịch vụ chuyển đổi cơ chế áp dụng từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Luật Phí và lệ phí (từ ngày 1/1/2016). Đây là loại dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tính giá theo lộ trình, giá dịch vụ được xác định trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ thẩm quyền tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 240/2016/TT-BTC quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế tại cơ sở y tế công lập.

Tại thời điểm ban hành thông tư, Bộ Y tế chưa ban hành được định mức kinh tế kỹ thuật để có cơ sở tính giá; trong khi yêu cầu đặt ra phải có văn bản để triển khai thực hiện Luật Phí và lệ phí có hiệu lực từ đầu năm 2017. Vì vậy, Bộ Tài chính đã thống nhất với Bộ Y tế nguyên tắc xác định mức giá bằng mức phí đang thực hiện tại Thông tư số 08/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế.

Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính do cơ quan quản lý trực tiếp của cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng phương án giá trình bộ quản lý ngành, lĩnh vực thẩm định. Sau đó, bộ quản lý ngành, lĩnh vực có văn bản đề nghị Bộ Tài chính quyết định”.

Do đó, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế rà soát các bộ định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời, ban hành bộ định mức kinh tế kỹ thuật chính thức, xây dựng phương án giá để có cơ sở điều chỉnh giá tối đa dịch vụ y tế dự phòng tại Thông tư số 240/2016/TT-BTC theo quy định.

Hiện nhiệm vụ xây dựng thông tư thay thế thông tư này sẽ được xây dựng, ban hành sau khi Bộ Y tế ban hành định mức kinh tế kỹ thuật. Thông tư số 240/2016/TT-BTC đã được Bộ Tài chính đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ năm 2020. Thông tư này sẽ được xây dựng, ban hành sau khi Bộ Y tế ban hành định mức kinh tế kỹ thuật./.

Minh Anh