Vinamotor

Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam (Vinamotor)-CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất tại Hà Nội, ngày 10/5/2104.

Đại hội cổ đông của Vinamotor đã thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 – 2016 với các chỉ tiêu chính như: doanh thu năm 2014 là 388,4 tỷ đồng/875,721 tỷ đồng vốn điều lệ, năm 2015 là 589,235 tỷ đồng/875,721 tỷ đồng vốn điều lệ, năm 2016 là 648,751 tỷ đồng/875,721 tỷ đồng vốn điều lệ.

Lợi nhuận trước thuế năm 2014 dự kiến đạt 11 tỷ đồng, năm 2015 đạt 32,4 tỷ đồng, năm 2016 đạt 33,705 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 4,6 triệu đồng/người/tháng, năm 2015 đạt 5 triệu/người/tháng, năm 2016 đạt 6 triệu đồng/người/tháng./.

Tin và ảnh: Trí Dũng