HĐND TP.Hà Nội thông qua thông qua danh mục 2.734 dự án thu hồi đất năm 2023
Năm 2023, Hà Nội sẽ thu hồi 9.291,84 ha đất. Ảnh: TL minh họa

Theo đó, HĐND TP. Hà Nội thông qua danh mục 2.734 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 9.291,84 ha và 1.445 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 với diện tích 2.430,19 ha.

Trước đó, theo báo cáo của UBND thành phố, năm 2022, toàn thành phố có 2.860 dự án thu hồi đất, với diện tích 10.098,7 ha và 910 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, với diện tích 1.563,78 ha.

Tính đến ngày 14/11/2022, thành phố đã thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với 1.862 dự án, tổng diện tích 6.574,3 ha (đạt 65% kế hoạch thu hồi đất năm 2022). Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022 là 2.125 dự án với diện tích 7.503,3 ha, đạt 74,3% kế hoạch thu hồi đất năm 2022.

Tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Công thương thành phố Hà Nội. Theo đó, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua danh mục 83 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công thương, thuộc 6 lĩnh vực./.