Năm 2023, Hà Nội tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương
Năm 2023, Hà Nội tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương. Ảnh: TL minh hoạ

Theo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của thành phố Hà Nội do UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, trong năm 2023, thực hiện siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán ngân sách địa phương được HĐND thành phố Hà Nội thông qua.

Thành phố thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tiết kiệm thêm bình quân 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước so với dự toán năm 2022 của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước ngay từ khâu xây dựng dự toán để dành nguồn tăng chi đầu tư phát triển và các nhiệm vụ cấp bách khác thuộc trách nhiệm chi của các cấp ngân sách theo phân cấp; sử dụng 70% nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương so với dự toán năm 2022 để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

Thành phố cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là chi mua sắm công, đi công tác trong và ngoài nước, sử dụng xe ô tô công, tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát, tiết kiệm điện, xăng dầu... để dành nguồn tăng chi đầu tư phát triển và chi các nhiệm vụ cấp bách khác. Kiểm soát chặt chẽ công tác phân bổ, quản lý, sử dụng các khoản chi ngân sách nhà nước.

Các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 giảm tối thiểu 3% chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước so với dự toán năm 2022, giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước tương ứng mức giảm chi thường xuyên từ ngân sách.

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các đơn vị thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư công, các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch, đảm bảo phù hợp với năng lực và khả năng thực hiện của dự án, tăng cường hiệu quả công tác tổ chức thực hiện theo nguyên tắc hậu kiểm đảm bảo tính tuân thủ các quy định và hiệu quả đầu tư công.../.

Năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội là 332.089 tỷ đồng, đạt 106,6% dự toán, bằng 102,5% so với cùng kỳ. Đối với chi ngân sách địa phương là 83.731 tỷ đồng, đạt 78,3% dự toán đầu năm, bằng 99% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển là 39.608 tỷ đồng, đạt 77,6% dự toán, bằng 105,2% so với cùng kỳ; chi thường xuyên là 43.752 tỷ đồng, đạt 82,1% dự toán, bằng 93,3% so với cùng kỳ.