Cụ thể riêng quý II doanh thu thuần đạt 390,5 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lợi nhuận gộp còn 143 tỷ đồng tăng nhẹ so với quý II/2020.

Đáng chú ý hoạt động tài chính mang về cho NBB 123 tỷ đồng doanh thu, hoạt động khác có lãi 14 tỷ đồng. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí NBB lãi sau thuế 177 tỷ đồng, tăng 88% so với quý II/2020.

NBB cho biết doanh thu tài chính đến từ chuyển nhượng 14% quyền tham gia đầu tư dự án Sơn Tịnh – Quảng Ngãi. Đồng thời, trong kỳ công ty ghi nhận doanh thu từ hoạt động bất động sản của công ty con.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, NBB đạt 553 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 28% so với cùng kỳ, nhờ doanh thu tài chính nên lợi nhuận sau thuế đạt gần 210 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ 2020.

Năm 2021, NBB đặt mục tiêu doanh thu 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 450 tỷ đồng, lần lượt giảm 60% và tăng 37,5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, với kế hoạch này kết thúc 6 tháng NBB mới chỉ hoàn thành được gần 40% mục tiêu về doanh thu và 46,7% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế./.

Hồng Quyên